Produkty

MENU

Zaštita ličnih podataka

Poštovani klijenti i poslovni partneri,

Ovaj dokument sadrži osnovne informacije o tome kako obrađujemo vaše lične podatke.

S obzirom na novu legislativu Evropske unije, ovaj tekst je pripremljen u skladu sa Uredbom Evropskog parlamenta i Saveta (EU) 2016/679 od dana 27. aprila 2016. godine o zaštiti fizičkih lica u vezi sa obrađivanjem ličnih podataka, o slobodnom prometu ovih podataka kao i o poništavanju Direktive 95/46/ES (GDPR).

Zbog veće preglednosti tekst je obrađen u formi pitanja i odgovora.

Informacije možete da pronađete u sledećem redosledu:

 1. Ko je administrator ličnih podataka?
 2. Za koju namenu su nam lični podaci potrebni?
 3. Koje su pravne osnove za obrađivanje ličnih podataka?
 4. Na koji način su lični podaci prikupljeni?
 5. Koje kategorije ličnih podataka se obrađuju?
 6. Koja je pravna osnova za obrađivanje ličnih podataka?
 7. Da li ćemo lične podatke da predajemo nekom drugom?
 8. Da li ćemo lične podatke da predajemo trećoj zemi ili međunarodnoj organizaciji?
 9. Koliko dugo ćemo da čuvatmo lične podatke?
 10. Koja su vaša prava u vezi sa obrađivanjem ličnih podataka i kako možete da ih iskoriste?
 11. Da li se lični podaci automatski ocenjuju

Predstavljamo vam osnovne informacije koje smo kao administrator ličnih podataka obavezni da pružimo.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi sa obrađivanjem ličnih podataka, budite slobodni da nam se obratite.

1 Ko je administrator ličnih podataka?

Administrator je lice koje samo ili zajedno sa drugima određuje namene prikupljanja i odlučuje o tome na koji načen će lični podaci da budu obrađeni.

Administrator ličnih podataka je kompanija:

MAGSY SK, s.r.o., ulica 1. mája 882/46 - areál Makyta, 020 25 Púchov, Slovačka

Administratoru je moguće da se obratite putem e-mail adrese: info@magsy.sk

2 Za koju namenu su nam lični podaci potrebni?

Administrator obrađuje lične podatke za:

 • obezbeđivanje zaključivanja i sledbenog ispunjenja ugovorne obaveze između administratora i vas (član 6 stav 1 tačka b) GDPR). Na osnovu takvog odnosa proističu druge zakonske obaveze i administrator na taj način mora da obrađuje lične podatke i za tu namenu (član 6 stav 1 tačka c) GDPR);
 • zaštitu svojih legitimnih interesa (član 6 stav 1 tačka f) GDPR) koje pre svega predstavljaju marketinške svhe. Kako bi administrator mogao što bolje da prilagodi poslovna saopštenja i ponudu svojih proizvoda i usluga vašim potrebama, za tu svrhu je neophodno da dobije vašu nedvosmislenu saglasnost (član 6 stav 1 tačka a) GDPR).

Pružanje ličnih podataka administratoru je opšta zakonska i ugovorna obaveza. U vezi sa pružanjem ličnih podataka za marketinške namene, što ne predstavlja ispunjenje ugovorne i zakonske obaveze administratora, se od vas zahteva saglasnost. Ukoliko administratoru ne date saglasnost za obrađivanje ličnih podataka za marketinške svrhe, to ne znači da bi vam administrator odbio da pruži svoj proizvod ili uslugu na osnovu ugovora.

3 Koje su pravne osnove za obrađivanje ličnih podataka?

 • Ispunjenje ugovora: izrada ponude, dostava robe, pružanje garancije za robu i rešavanje reklamacije
 • Zakonska obaveza: arhiviranje računovodstvenih dokumenata, pružanje garancije za robu i rešavanje reklamacije
 • Opravdani interes: obezbeđivanje servisiranja, marketing, zaštita  preduzetništva i imovine.
 • Saglasnost: obaveštavanje o novostima, akcijama popusta i slično.

4 Na koji način su lični podaci dobijeni?

Administrator je lične podatke pribavio direktno od vas i to naročito na osnovu popunjenih formulara, uzajamne komunikacije ili na osnovu zaključenih ugovora. Osim toga lični podaci mogu da potiču takođe i od javno dostupnih izvora, registra i evidencija, na primer na osnovu privrednih registara, registra dužnika, profesionalnih registra i slično. Dalje je administrator mogao da dobije lične podatke od trećih strana koje su ovlašćene za pristup i obrađivanje vaših ličnih podataka,a sa kojima sarađujete, kao i na osnovu podataka sa interneta koje ste vi sami objavili.

5 Koje kategorije ličnih podataka se obrađuju?

Za obezbeđivanje vašeg zadovoljstva na osnovu urednog ispunjenja obaveza, na osnovu urednog ispunjenja zakonskih obaveza, na osnovu obezbeđivanja personalizovane ponude robe i usluga administratora kao i za druge gore navedene namene, administrator obrađuje sledeće kategorije ličnih podataka:

 • osnovni identifikacioni podaci – ime, prezime, poštanska adresa;
 • kontakt podaci – telefonski broj i e-mail adresa;
 • web stranica sa koje je posetilac posetio web sajt firme MAGSY;
 • IP-adresa;
 • datum pristupa i vreme pristupa;
 • eventualni upit posetioca;
 • podatak o pretraživaču i o operativnom sistemu posetioca web stranice.

6 Koja je pravna osnova za obrađivanje ličnih podataka?

Legalnost obrađivanja je data na osnovu člana 6 stav 1 GDPR, na osnovu kog je obrađivanje podataka legalno ukoliko je neophodno za ispunjenje pravne obaveze administratora, za zaštitu legalnih interesa administratora ili ukoliko se obrađivanje obavlja na osnovu saglasnosti koju ste nam dali.

7 Da li ćemo lične podatke da predajemo nekom drugom?

Vašim ličnim podacima imaju pristup naši zaposleni i zaposlena lica matične kompanije (MAGSY, s.r.o., Jateční 523, 760 01 Zlín, Češka Republika).

Dalje su to ove saradničke firme:

 • eksterna knjigovodstvena agencija;
 • nadležni prevoznik;
 • administratori IT sistema.

Sa svim ovim saradnicima i firmama imamo zaključen ugovor, koji ih obavezuje da postupaju sa predatim podacima onako kako to zahteva uredba GDPR.

Lične podatke moramo u okviru ispunjenja svojih zakonskih obaveza da pružimo organima državne uprave, na primer poreskom upravniku, sudovima, organima koji su aktivni u krivičnom postupku ili organima koji vrše nadroz nad tržištem kapitala.

8 Da li ćemo lične podatke da predajemo trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji?

Lične podatke nećemo da predajemo zemlji van Evropske unije ili van Evropskog privrednog prostora.

9 Koliko dugo ćemo lične podatke da čuvamo?

Lične podatke ćemo da čuvamo samo tokom perioda koji je neophodan za namenu njihovog obrađivanja. Nakon isteka tog perioda učinićemo da podaci postanu anonimni ili da isti da budu bezbedno i bespovratno uklonjeni kako ne bi moglo da dođe do njihove zloupotrebe.

10 Koja su vaša prava u vezi sa obrađivanjem ličnih podataka i kako možete da ih iskoristite?

Cilj administratora je da se obrađivanje vaših podataka obavlja uredno i pre svega na bezbedan način. Vama su garantovana prava navedena u ovom članu i koja možete da iskoristite kod administratora.

Svoja prava možete da iskoristite u formi pismenog zahteva upućenog ili na e-mail ili na adresu koja je navedena u stavu 1.

Sva saopštenja i sve iskaze u vezi sa iskorišćenim pravima administrator pruža besplatno. Ukoliko bi zahtev bio očigledno neosnovan ili neprimeren, a naročito zbog toga što bi se ponavljao, administrator je ovlašćen da obračunava primernu nadoknadu koja bi uzimala u obzir administrativne troškove u vezi sa pružanjem zahtevanih informacija. U slučaju ponovnog korišćenja zahteva za pružanje kopija obrađenih podataka administrator zadržava pravo da obračuna primerenu nadoknadu za administrativne troškove.

Saopštenja i eventualne informacije o donetenim merama će vam administrator pružiti što pre je to moguće, a najkasnije u roku od mesec dana. Administrator je ovlašćen da ovaj rok u slučaju potrebe, a s obzirom na složenost i broj zahteva produži za dva meseca. Administrator će da vas obavesti o eventualnom produženju roka zajedno sa navođenjem razloga za to.

10.1 Pravo na informacije o obrađivanju vaših ličnih podataka

Ovlašćeni ste da od administratora zahtevate informacije o tome da li su lični podaci obrađivani ili ne. Ukoliko su lični podaci obrađivani imate pravo da od administratora zahtevate naročito informacije o identitetu i kontakt podatke administratora, njegovom zameniku i eventualno o licu ovlašćenom za zaštitu ličnih podataka, o namena obrađivanja, o kategorijama dotičnih ličnih podataka, o primaocima ili kategorijama primaoca ličnih podataka, o ovlašćenim administratorima, o listi vaših prava, o mogućnosti da se obrati Kancelariji za zaštitu ličnih podataka, o izvoru obrađivanih podataka kao i o automatizovanom odlučivanju i profilisanju.

Ukoliko administrator namerava da vaše lične podatke dalje obrađuje za drugu svrhu od one za koju su bili pribavljeni, pružiće vam već pre navedenog obrađivanja informacije o toj drugoj nameni kao i druge odgovarajuće informacije.

Informacije koje su vama pružene u okviru korišćenja ovog prava sadržane su u ovom tekstu. To vas ne sprečava da iste ponovo zatražite.

10.2 Pravo na pristup ličnim podacima

Ovlašćeni ste da od administratora zahtevate obaveštenje da li su vaši lični podaci obrađivani ili ne, a ukoliko jesu imate pravo na informacije o namenama obrađivanja, kategorijama dotičnih ličnih podataka, primaocima ili kategorijama primaoca, vreme čuvanja ličnih podataka, informacije o vašim pravima (pravo zahtevati od administratora korekciju ili brisanje, ograničenje obrađivanja, ulaganje prigovora protiv ovog obrađivanja), o pravu podnošenja žalbe Kancelariji za zaštitu ličnih podataka, informacije o izvoru ličnih podataka, informacije o tome da li dolazi do automatizovanog odlučivanja i profilisanja i informacije koje se odnose na upotrebljeni postupak kao i značaja i pretpostavljenih posledica takvog obrađivanja za po vas, informacije i garancije u slučaju predaje ličnih podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji. Imate pravo na pružanje kopija obrađivanih ličnih podataka. Pravo na dobijanje ovih kopija ne sme da se negativno dotiče prava i sloboda drugih lica.

10.3 Pravo na korekciju

Ukoliko je sa vaše strane došlo do promene boravišta, telefonskog broja ili druge činjenice koja može da se smatra ličnim podatkom, imate pravo da od administratora zahtevate korekciju obrađivanih ličnih podataka. Pored toga imate pravo na dopunu nepotpunih ličnih podataka i to pružanjem dodatne izjave.

10.4 Pravo na brisanje (pravo na zaborav)

U određenim slučajevima imate pravo da zahtevate da administrator izbriše vaše lične podatke. U takve slučajeve spada na primer činjenica da obrađivani podaci nisu za gore navedene namene dalje potrebni. Administrator lične podatke automatski briše nakon isteka perioda kada su isti neophodni, ali možete da mu se sa svojim zahtevom obratite bilo kada. Vaš zahtev u tom slučaju podleže individualnom razmatranju (i pored vašeg prava na brisanje administrator može da ima obavezu ili legitimni interes da sačuva vaše lične podatke), a o rešenju vašeg zahteva bićete detaljno informisani.

10.5 Pravo na ograničenje obrađivanja

Administrator obrađuje vaše lične podatke samo u neophodno potrebnom obimu. Ukoliko bi vam se učinilo da administrator na primer prekoračuje gore navedene namene za koje lične podatke obrađuje, možete da podnesete zahtev da se vaši lični podaci obrađuju izričito za najneophodnije zakonske osnove ili da lični podaci budu blokirani. Vaš zahtev u tom slučaju podleže individualnom razmatranju, a o rešavanju vašeg zahteva bićete detaljno informisani.

10.6 Pravo na prenosivost podataka

Ukoliko želite da administrator pruži vaše lične podatke drugom administratoru, odnosno drugoj kompaniji, administrator će vaše lične podatke da preda u odgovarajućem formatu subjektu kojeg ste vi odredili, ukoliko ga u tome ne budu sprečavale zakonske ili druge bitne prepreke.

10.7 Pravo na ulaganje prigovora i automatizovano individualno odlučivanje

Ukoliko biste utvrdili ili vam se samo čini da administrator obavlja obrađivanje ličnih podataka u suprotnosti sa zaštitom vašeg privatnog i ličnog života ili u suprotnosti sa pravnim propisima (uz pretpostavku da su lični podaci obrađivani od strane administratora na osnovu javnih ili legitimnog interesa, ili su isti obrađivani u svrhu direktnog marketinga, uključujući i profilisanje, ili za statističke namene ili namene od naučnog ili istorisjkog značaja), možete da se obratite administratoru i da od njega zahtevate objašnjenje ili uklanjanje nastalog nekorektnog stanja.

Osim toga možete da uložite prigovor i direktno protiv automatizovanog odlučivanja i profilisanja.

10.8 Pravo na podnošenje žalbe Kancelariji za zaštitu ličnih podataka

U bilo kom trenutku postupka obrađivanja ličnih podataka možete da date predlog ili da podnesete žalbu nadležnom nadzornom organu.

10.9 Pravo na povlačenje saglasnosti

Imate pravo da datu saglasnost za obrađivanje ličnih podataka povučete u bilo kom trenutku. To možete da učinite u formi pismenog zahteva poslatog ili na e-mail ili na korespondencijku adresu koja je navedena u stavu 1.

11 Da li su lični podaci automatski ocenjivani?

Lični podaci nisu automatski ocenjivani, niti su korišćeni za profilisanje ili automatsko odlučivanje u oblasti marketinških aktivnosti administratora.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram